Ngày Tháng Nội Dung
22/03/2017 Báo cáo tài chính công ty BecamexIJC 2016
22/03/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
29/4/2016 Báo cáo tài chính công ty Mẹ Quý 1 2016
29/4/2016 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 1 2016


Tài liệu đính kèm