*26/05/2017

 1. Nghị quyết số 01 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Cty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật – Becamex IJC. Xem chi tiết >>>
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Cty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật – Becamex IJC. Xem chi tiết>>>

*15/05/2017

 1. Thu moi hop
 2. GiayUyQuyen_A
 3. Giay Dang ky tham du
 4. Chuong trinh hop
 5. Quy Che to chuc
 6. Quy che bau cu
 7. Bao cao HDQT
 8. Bao cao BKS
 9. Bao cao TGD
 10. cac to trinh
 11. Du thao Nghi quyet
 12. The bieu quyet
 13. BCTC HOP NHAT năm 2016

————————————————————————————————————————————————–

08/04/2016

 Nghị quyêt và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Xem chi tiết >>>

————————————————————————————————————————————————–

25/03/2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

————————————————————————————————————————————————–

02/04/2015

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

12/04/2014

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

01/04/2013

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

11/04/2012

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

22/04/2011

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

11/04/2012

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MCK: IJC) công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.