Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ và chi trả cổ tức 2015 của công ty

You are here: