CBTT v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

You are here: