Công bố thông tin về việc chưa thực hiện quyền hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo thông báo số 212/TB-IJC ngày 28/10/2016

You are here: